Regulamin sklepu

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.automatykasklep.com.pl, prowadzony jest przez firmę EUTECH s.c. P. Dziwoki, A. Kozik z siedzibą w Rybniku przy ul. Staromiejskiej 9, NIP: 642-314-39-45, REGON: 241764430. 

2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy EUTECH jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Oferta sklepu internetowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość zmiany cen i cech produktów (w szczególności wyglądu zewnętrznego - w katalogu pokazano przykładowe zdjęcia produktów). W przypadku zmiany ceny klient jest informowany o tym fakcie w momencie potwierdzenia zamówienia. 

4. Firma EUTECH zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego firmy EUTECH są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. 

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego firmy EUTECH pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy EUTECH można dokonywać poprzez: 

- stronę internetową www.automatykasklep.com.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu, 

- e-mail wysyłając zapytanie na adres: biuro@eutech.com.pl 

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 

3. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma EUTECH po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma EUTECH oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy EUTECH, UL. Staromiejska 9, 44-270 Rybnik. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma EUTECH zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy EUTECH) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową) w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki przez Sprzedającego i uznania zwrotu.

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym firmy EUTECH istnieje możliwość płatności w następujący sposób: 

- Przelew bankowy tradycyjny,

- Przelew poprzez system PAYPAL,

- Płatność przy odbiorze przesyłki,

- Płatność w siedzibie firmy EUTECH. 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta firmy EUTECH.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego. 

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. DOSTAWA

Szczegółowe informacje na temat dostawy znajdują się na podstronie Wysyłka i zwroty.

V. GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym firmy EUTECH są nowe i objęte gwarancją producenta od 6 do 24 miesięcy. 

2. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy i faktura/paragon, które należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył jako dowód zakupu. 

3. W przypadku stwierdzenia awarii sprzęt należy dostarczyć do firmy EUTECH, na adres Firma EUTECH z siedzibą w Rybniku przy ul. Staromiejskiej 9. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru spoczywa na kliencie. Przesyłki wysłane na koszt firmy EUTECH nie będą odbierane. 

4. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się odesłać towar do firmy EUTECH w ramach serwisu gwarancyjnego, zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie firmę EUTECH. Wraz z towarem należy przesłać: kartę gwarancyjną oraz kserokopię paragonu/faktury. 

5. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). Firma EUTECH nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu. 

6. W przypadku zwrotu towaru spowodowanego wadą fabryczną firma EUTECH zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy EUTECH lub u producenta. Jeżeli występowanie usterki nie zostanie potwierdzone, produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Uwaga! Prosimy o uważne czytanie instrukcji obsługi. Usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu nie będą naprawiane, a koszt dostawy towaru będzie w takich przypadkach pokrywał Klient. 

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem na koszt firmy EUTECH. 

8. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego. 

9. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. 

10. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie: 

- czynności konserwacyjne, 

- sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji. 

11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji. 

12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp. 

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są dostarczane przez firmę EUTECH, która zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym firmy EUTECH wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EUTECH jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EUTECH danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późń. zmianami ). 

5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EUTECH oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Kontakt

ul. Staromiejska 9
Rybnik 44-270

790883854, 606957428

Newsletters

Ceny prezentowane na stronach www.eutech.com.pl zawierają 23% podatek VAT. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane w witrynie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt z handlowcem poprzez e-mail: biuro@eutech.com.pl.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies... Dowiedz się więcej.
x